Årsresultat 2020

Nord-Østerdal Kraftlag SA leverte et årsresultat i 2020 på 9,3mill. kr. NØK øker støtten til idrett, kultur og næringsutvikling. Mange vil også glede seg over at nettleia settes ned fra 1. mai.

Konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA leverte et årsresultat i 2020 på 9,2 mill. kr. Resultatet er sterkt preget av de svært lave kraftprisene gjennom hele året. Det er i hovedsak produksjonsverkene som er rammet av de lave prisene. Selv om produksjonen har vært normal, har resultatene fra verkene vært negative dette året.

Fiber til alle

Til tross for at 2020 har vært et helt spesielt år har aktiviteten likevel vært svært stor. Det er brukt mye ressurser til investeringer i infrastruktur, og da spesielt til fiberutbygging i hele regionen. -Vi er svært godt fornøyde med både resultat og aktivitet i dette spesielle året, sier styreleder Bjørn Frydenborg.

Bilde av Bjørn Frydenborg, NØK
Styreleder Bjørn Frydenborg er svært godt fornøyde med resultatet – tross det spesielle året.

Omstrukturering

Som en følge av myndighetenes krav til omorganisering av kraftbransjen har selskapet gjennomgått en betydelig endring i virksomhetsstyring og selskapsstruktur de siste årene. -Dette har vært krevende prosesser og har blant annet resultert i at Nord-Østerdal Kraftlag SA er morselskap/holdingselskap uten egen virksomhet, mens samhandelen med andelseierne nå skjer i datterselskap, forklarer Frydenborg.

Omstruktureringen medfører at vi ikke kan utbetale kjøpeutbytte som tidligere. Styret har derfor valgt å øke sponsorandelen til lag, foreninger og næringsutvikling. -NØK ønsker å bidra aktivt for å stimulere til økt bolyst, næringsutvikling og bosetting i Nord-Østerdalen. Dette gjør vi ved å øke rammene for støtte til aktiviteter og arrangement som fører til økt fysisk og mental aktivitet i alle aldersgrupper. Prosjekter, aktiviteter eller personer som kan bidra til økt næringsaktivitet og etableringer av virksomheter skal vi også ha fokus på, sier styreleder Bjørn Frydenborg. -Vi har utviklet programmer for tildeling som skal favne gode tiltak som kan trenge støtte fra vår side, og vi vil invitere inn andelseiere til å foreta tildelinger, fortsetter han. Målsettingen er å styrke regionen for de som bor her, og øke attraktiviteten for innflytting og tilbakeflytting. Vi håper våre bidrag kan bety noe for alt fra idrettslag og kulturarrangement til smarte hoder med gode ideer. NØK skal ikke ta noen andres rolle i dette arbeidet, men være en bidragsyter, forklarer han.

Redusert nettleie

Ellers kan vi informere alle våre andelseiere om at nettleien blir redusert fra 1. mai. Dette utgjør totalt ca.8 mill i et normalår. Hovedårsaken til tariffreduksjonen er gjennomførte kostnadsreduserende tiltak.