Sponsing og støtte

Styret i Nord-Østerdal kraftlag SA vedtar hvert år en ramme for tildeling av sponsoraktiviteter og støtte.

Pengene fordeles mellom: 1. Sponsing av aktiviteter og 2. Tildelinger til særskilte arrangement, tiltak eller personer. Rammefordelingen mellom de ulike ordningene gjøres av styret i Nord-Østerdal kraftlag SA.

Formål

Sponsormidler og tildelinger fra Nord-Østerdal kraftlag SA skal øke bolyst og næringsaktivitet i Nord-Østerdalen. Midlene skal være med på å skape aktivitet, vekst og utvikling innen så vel fritidsaktiviteter, kultur, idrett og næringsliv, og skal inspirere til bolyst, integrering, tilhørighet og utvikling.

Tildelinger og sponsing skal fremme navn og merkevarene i Nord-Østerdal kraftlag konsernet i tillegg til å gi innbyggerne i regionen inspirasjon og opplevd verdi.

All sponsing og tildelinger skal gi positiv energi.

Etisk standard

Alle mottakere og samarbeidspartnere skal:

 1. Overholde gjeldende norske lover og forskrifter.
 2. Opptre og forholde seg på en måte som ikke diskriminerer andre mennesker eller bryter menneskerettighetene.
 3. Sikre at produkter og varer er levert av produsenter hvor det ikke forekommer barnearbeid eller korrupsjon, og hvor internasjonale standarder med hensyn til arbeidsmiljø og miljø følges.
 4. Opptre og forholde på en slik måte at aktivitet ikke skader natur, miljø eller klima.

1. Sponsorvirksomhet

NØK sponser aktiviteter innenfor områdene barn og unge, breddeaktiviteter for voksne og større arrangement i regionen.

Alle sponsoraktiviteter skal bidra til å øke kjennskapen til Nord-Østerdal kraftlag SA som konsern, dets datterselskaper og merkevarer.

Passer din aktivitet eller arrangement inn i en av de tre områdene under (1A, 1B eller 1C), tar du kontakt med oss for å avtale sponsing.

1A. Barn og unge

Inspirere til engasjement, aktivitet, livskvalitet, integrering og bolyst.

Aktiviteter som sponses:

 • Idrettslag, team og grupper som organiserer idrettsaktiviteter for barn og unge.
 • Aktiviteter innen kultur, teknologi, håndverk eller aktivitet organisert med det formål å engasjere unge på en positiv samfunnsnyttig måte.
 • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

1B. Bredde

Inspirere til engasjement, aktivitet, livskvalitet og bolyst.

Aktiviteter som sponses:

 • Organisert aktivitet som fremmer engasjement, aktivitet, livskvalitet og bolyst.
 • Aktiviteter eller tiltak som stimulerer til fysisk og mental helse.
 • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

1C. Større arrangement

Støtte arrangement som bidrar til aktivitet, mangfold og bolyst.

Arrangement som støttes:

 • Arrangement innen idrett og kultur i Nord-Østerdalen
 • Arrangement som profilerer Nord-Østerdalen
 • Arrangement som har positive verdier og engasjerer lokalbefolkningen

2. Tildelinger

Tildelinger gis til personer, prosjekter eller aktiviteter. Tildelingene skal være til hjelp for å utvikle enkeltpersoner, produktideer, forretningsideer, aktiviteter eller prosjekter som kan gi regionen positiv energi. Tildelingene skal ikke løfte alene, men være medvirkende sammen med andre.

Tildelinger gis til personer, prosjekter eller aktiviteter. Tildelingene skal være til hjelp for å utvikle enkeltpersoner, produktideer, forretningsideer, aktiviteter eller prosjekter som kan gi regionen positiv energi. Tildelingene skal ikke løfte alene, men være medvirkende sammen med andre.

Alle tildelinger skal bidra til å øke kjennskapen til Nord-Østerdal kraftlag SA som konsern, dets datterselskaper og merkevarer.

2A. Ambisiøse talenter

Formålet med programmet er å støtte ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.

Målgruppen er ungdom, primært etter videregående som vil litt mer, og som er villige til å legge ned mye tid og kreftene for å nå sine mål innen idrett, kultur, teoretiske- eller praktiske fag. Følgende kriterier vektlegges:

 • Ambisjon, hva ønsker søker å oppnå.
 • Innsats, hvilken innsats er lagt ned og skal legges inn for å nå ambisjonen.
 • Resultat, hvilke resultater har søker så langt.

  I alle kriteriene skal det vurderes om det foreligger positiv forbildeverdi for befolkningen og markedsverdi for regionen.

Støtte til ambisiøse talenter tildeles en gang per år av en komite oppnevnt av styret i NØK. Søknadsfristen er den XX. xxx. Søknadsskjema finner du her.

2B. Prosjekter/Aktiviteter

Formålet med programmet er å støtte gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen. Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt skal prioriteres.

Det er ingen spesifikk målgruppe, men prosjektet eller aktiviteten bør ha støtte fra andre givere. Ellers legges det vekt på følgende kriterier:

 • Hvor mange får positiv opplevelse med prosjektet/aktiviteten.
 • Nyskapningsgrad. Nytt tilbud kontra utvidelse av eksisterende.
 • Gir prosjektet/aktiviteten tilbud til nye grupper av befolkningen.

Støtte til prosjekter eller aktiviteter tildeles en gang per år av en komite oppnevnt av styret i NØK. Søknadsfrist er den xx.xx. Søknadsskjema og mere informasjon finner du her.

2C. Gründere

Formålet med programmet er å støtte gründere og produkt-/forretningsideer som kan skape arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen. Stimulere til bedriftsetableringer og innovasjon, samt samarbeid mellom bedrifter.

Vi støtter unge personer med bedrifts- eller produktideer de ønsker å foredle som har tilhørighet i regionen.

Støtte til prosjekter eller aktiviteter tildeles to ganger per år av en komite oppnevnt av styret i NØK. Søknadsfrist er den xx.xx og den xx.xx. Søknadsskjema og mere informasjon finner du her.